22.jpg

室外有线红外对射栅栏传感器

 

 WL-JS 

采用CPU数字智能控制技术,360°旋转,快速准确对焦,进口滤镜自动增益调整;                   

防眩光干扰优质铝合金,捣固,抗剪,防移动,双光束识别原理,防误报。

技术参数 
d9f95e908334b0d9a5d49a59d282e96b.png